HISTORIEK

Arbeid & Milieu vzw is in 1987 opgericht als overlegplatform tussen de drie vakbonden aan Vlaamse zijde en de milieubeweging. Gedurende de jaren verdween de functie als overlegplatform naar de achtergrond en ontwikkelde A&M haar eigen expertise en activiteiten.

1985: Werkgroep Arbeid & Milieu van start

In 1985 ontstond binnen Elcker-Ik een werkgroep ‘Arbeid & Milieu’. Een aantal mensen uit de vakbonden, de sociale en milieubeweging voelden de nood om regelmatig samen te komen om thema’s te bespreken waarbij de pijlers ‘Arbeid’ en ‘Milieu’ elkaar raakten. De werkgroep was op dat moment vooral een informele en weinig gestructureerde ontmoetingsplaats, maar de zaadjes voor de huidige organisatie Arbeid & Milieu waren gezaaid.

1987 - 2007: Arbeid & Milieu als zelfstandige vzw met focus op overleg en vormingen

Al snel kwam de werkgroep tot de vaststelling dat de thematiek voldoende leefde om een vzw op te richten als een op zichzelf staande organisatie, met aparte statuten en personeel. De missie van A&M bestond erin contact en begrip tussen de vakbonden en de milieubeweging te bevorderen. De focus lag in deze beginperiode dan ook sterk op overleg tussen beide partijen en het organiseren van vormingen.

2007 - 2015: Arbeid & Milieu 2.0 is geboren

In 2007 werd een nieuwe visie en missie voor Arbeid & Milieu goedgekeurd, de hierbij horende strategie focuste toen op drie speerpunten: overleg, informeren/sensibiliseren en onderzoek. In 2010 startte het project ‘Groene jobs’, met een website vol interessante info rond het thema.
Gaandeweg verdween in deze periode het informele overleg tussen vakbonden en milieubeweging binnen A&M. Niet noodzakelijk omdat de nood hieraan wegviel, hoewel vakbonden en milieubeweging steeds meer naar elkaar toegroeien, maar vooral omdat er nieuwe spelers zoals het Transitienetwerk Middenveld deze functie op zich nemen. Ook A&M is binnen het transitienetwerk actief.

Vanaf 2016: Naar een volwaardige en zelfstandige organisatie 

Van een organisatie die 30 jaar geleden ontstond als overlegplatform voor vakbonden en milieubeweging, is A&M anno 2018 doorgegroeid naar een zelfstandige organisatie met een eigen werking rond de transitie naar een rechtvaardige en groene economie. Deze visie lees je in het beleidsplan voor de periode 2017-2021 (samenvatting). Gezien haar geschiedenis en haar nauw betrokken partners uit de vakbonden en milieubeweging, is het niet meer dan logisch dat A&M zich binnen dit brede, uitdagende thema focust op de positie van tewerkstelling in een rechtvaardige groene economie, en de kansen en uitdagingen die de transitie op dit vlak met zich meebrengt.